skip to Main Content
06 829 963 09

Ledenvergadering 6 oktober 2021

Gebouw:   Sportleane 7 , 9041 EC  Berlikum

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het ’t Heechhout, Sportleane 5, Berltsum op:

Woensdag 6 oktober 2021 aanstaande, aanvang: 20.00 uur

Vanwege de Corona-maatregelen op deze datum in plaats van begin 2021.

Ivm corona-maatregelen graag aangeven of u aanwezig bent via:

voorzitter@groenekruisberlikumwier.nl

De agenda is als volgt opgesteld:

 1. Opening
 • Vaststellen agenda en notulen van de Algemene ledenvergadering september 2020
 • Verslag gebouwenbeheer
 • Financieel verslag, balans en exploitatie 2019, begroting 2020

        Controlerapport accountant en decharge penningmeester

 • Ontwikkelingen Groene Kruis
 • Ontwikkeling uitleen hulpmiddelen en andere activiteiten
 • Ontwikkeling MFC
 • Bijdrage vereniging Het Groene Kruis aan exploitatie MFC
 • Inbreng leden Groene Kruis
 • Bestuurswisseling
 • Rondvraag

    9. Sluiting