skip to Main Content
06 829 963 09

Notulen ledenvergadering 6 oktober 2021

Notulen van de Algemene ledenvergadering op 6 oktober 2021 in het Heechhout.

Aanwezig: van bestuur: W. Groen (vz), F. van der Graaf, J. Aalberts (notulist)

Leden: D. Osinga, E. Jansen

Afwezig(mk) : J. Anema en J. van der Meij.

1.Opening

Wytze opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de afwezigheid van Jantsje Anema zit Wytze de vergadering voor.

2.  Vaststellen agenda en notulen ALV september 2020

Er zit een foutje in agenda punt 4: dat moet  balans en exploitatie 2020, begroting 2021 zijn.

Door corona is de vergadering in oktober, maar volgend jaar komt er weer een ledenvergadering

In maart of april.

Onze penningmeester  S. Herder is op 1 maart dit jaar overleden.  Hij heeft vele jaren veel werk

verricht voor onze vereniging. Sipke was een kundig en zorgvuldig penningmeester en bestuurslid. Maar vooral was hij een fijn mens om mee samen te werken. Belangstellend naar anderen. Met zijn humor wist hij ons altijd bij de les te houden: goed letten ‘op de centen’ en goed letten op waar we als vereniging voor staan. We missen Sipke en zijn in gedachten bij Joke en de kinderen.

Wytze nam eerst zijn taken waar, maar gelukkig was Fedde van der graaf bereid om het penning-

meesterschap op zich te nemen.

Notulen 30 september: website is inmiddels klaar en het is Born & van der Graaf.

Met betrekking tot de participatie in het MFC: In de afspraken die in 2013 zijn gemaakt over de overdracht van het Groene Kruisgebouw staat dat het Groene Kruisgebouw overgedragen wordt aan stichting Vastgoed MFC. Het kan ook zijn dat het gebouw rechtstreeks verkocht wordt aan Poiesz.   Belastingtechnisch is dat mogelijk voordeliger. De leden hebben hier geen bezwaar tegen. Als het verkocht wordt moet het gehele bestuur daarvoor tekenen omdat we gezamenlijk bevoegd zijn.

Verder zijn de notulen  goedgekeurd.

3. Gebouwenbeheer

Er zijn afgelopen tijd wat kleine aanpassingen gedaan, maar verder doen we niet zoveel meer.

Het wordt tijd dat het MFC er komt, het gebouw wordt te oud.

Er is geregeld overleg met de huurders over de stand van zaken.

Er zijn wel wat wijzigingen gemaakt in de tekeningen van het MFC voor de huurders.

4. Financieel verslag

De kosten van het gebouw zijn in 2020 omhoog gegaan, dit komt door de schoonmaakkosten

 van Tendens en er was af en toe lekkage die verholpen moest worden.

 De huur neemt af doordat  bloedprikken is gestopt, Wytze gaat hier nog wel achteraan.

 Ook is er minder inkomsten dan de vorige jaren vanwege de fysiotherapie wisseling.

We hebben 530 leden, en een verlies van 10 leden.

De gebouwen staan nog op de balans voor het bedrag 201.739, dat wordt veranderd in 172.000

zodra het verkocht is.

Born & van der graaf heeft een controlerapport gemaakt en (adviseert) decharge te verlenen aan de penningmeester; hetgeen wordt overgenomen. Het kan in de toekomst ook door een kascommissie worden gedaan.

5. Ontwikkelingen Groene Kruis

a:

Elly Koster gaat verhuizen en is daardoor gestopt met de uitleen. Wytze neemt het nu waar.

We zijn nog bezig wat we de leden kunnen aanbieden wat niet vergoed wordt door de zorgver-

zekering. Bij alle huurders is gevraagd naar hulpmiddelen die we eventueel nog kunnen       aanschaffen. Hulpmiddelen die niet door de zorgverzekering worden vergoed en waar mogelijk vraag naar is. PR berichten komen Op e Roaster in samenwerking met Kesteren hulpmiddelen.

Leden kunnen zonder indicatie verschillende hulpmiddelen lenen. In de toekomst kunnen we in

samenwerking met Kesteren mogelijk ook maaltijden verzorgen.

b.

Bouwvergunning komt binnenkort voor het MFC. Bouwkosten zijn waarschijnlijk omhoog gegaan. We hopen over een jaar in het MFC te zitten.

c.

Straks in het MFC hebben we voornamelijk inkomsten van de leden.  Als bestuur kunnen we onze aandacht dan ook verleggen naar het organiseren van meer inhoudelijke activiteiten ipv van het exploiteren van een gebouw. We hebben een behoorlijke reserve als vereniging en het bestuur wil dit aanwenden voor inhoudelijke activiteiten samen met andere partijen en de stichting Exploitatie van het MFC. Belangrijk is wel dat de activiteiten aansluiten bij de statuten van de vereniging. Er is besproken dat het Groene Kruis elk jaar minimaal €6000,- bijdraagt. In dit bedrag is ook inbegrepen onder meer de huur/gebruik van de ruimte en de uitleen van hulpmiddelen door de beheerder. De leden onderschrijven deze gedachtegang.

6. Inbreng leden Groene Kruis

Geen inbreng leden meer is al ter sprake geweest in de vorige punten.

7.  Bestuurswisseling

Jantsje heeft aangegeven dat ze waarschijnlijk wil stoppen, het huidige bestuur blijft tot het

over gaat in het MFC.

8. Rondvraag

Durk Osinga benadrukt nogmaals de belangrijke rol die Sipke heeft gespeeld in de vereniging.

9. Wytze sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.