Onze missie

is om de gemeenschap van Berlikum en Wier te ondersteunen door middel van de uitleen van (medische) hulpmiddelen én door het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die een positieve invloed hebben op de gezondheid.

Wij streven ernaar om de toegang tot kwalitatieve hulpmiddelen te vergemakkelijken en tegelijkertijd gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen die het algemene welzijn en de gezondheid van onze gemeenschap bevorderen.

Onze visie

voor de toekomst is om een betrouwbare partner te zijn in maatschappelijke gezondheidszorg en ondersteuning, waarbij we de levenskwaliteit van onze gemeenschap verbeteren.

Door ons te richten op preventie, ondersteuning en zorg op maat voor elke levensfase, willen we een dynamische en inclusieve omgeving creëren waarin mensen met verschillende behoeften en leeftijden zich gesteund voelen om actief deel te nemen aan het leven.

Onze kernwaarden

We zien meer en meer dat er een beroep wordt gedaan op de zogenaamde burgerkracht. Hiermee wordt bedoeld dat mogelijkheden en ‘krachten’ van de inwoners van het dorp ingezet worden. Dit moet dan gebeuren naast het professionele aanbod van zorg en welzijn in het dorp. Hiervoor is wel een adequaat voorzieningenniveau noodzakelijk. Naast onze hoofddoelstelling – de uitleen van hulpmiddelen – wil de vereniging zich nadrukkelijker dan voorheen manifesteren op het aanwenden van de burgerkracht. We willen initiatieven van inwoners op het gebied van zorg en welzijn faciliteren, zowel materieel als immaterieel. Bijvoorbeeld de organisatie van fietstochten, wandeltochten, excursies voor alleenstaanden etc. Initiators kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning.

Blue zone filosofie

Blue zones zijn gebieden in de wereld waar mensen relatief lang en gezond leven. Veel mensen worden er ouder dan 100 jaar. Wereldwijd zijn er vijf blue zones. Ze liggen in Italië, Griekenland, Californië, Japan en Costa Rica.

De mensen die in de verschillende blue zones wonen vertonen veel overeenkomsten als het gaat om leefstijl. Ze eten veel groenten, wandelen in de natuur, tuinieren en hebben sterke banden binnen hun gemeenschap. De belangrijkste kenmerken:

 • Regelmatige fysieke activiteit in een natuurlijke omgeving
 • Levensdoel
 • Weinig stress
 • Matige calorie-inname
 • Plantaardig eten
 • Matige alcoholinname, vooral wijn
 • Gelijkgestemden door spiritualiteit of religie
 • Sterke familiebanden
 • Intensief contact met vrienden

Positieve gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Deze zes dimensies zijn:

 • Lichamelijke functies;
 • Mentaal welbevinden;
 • Zingeving;
 • Kwaliteit van Leven;
 • Meedoen;
 • Dagelijks functioneren.

Positieve Gezondheid binnen de vereniging

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed waarbij de nadruk ligt op de leden zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Met deze brede benadering draagt de Vereniging Groene Kruis Berlikum & Wier bij aan het vermogen van leden om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doelen van Positieve Gezondheid voor de vereniging zijn onder andere:

 1. Verbetering van de ervaren kwaliteit van de aangeboden zorg, afgestemd op de behoeften van de leden.
 2. Stimuleren van participatie in de lokale samenleving.
 3. Vergroten van de algehele gezondheid door de eigen kracht van leden te versterken en inzicht en grip te geven op hun gezondheid.
 4. Zichtbaar maken van verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor leden.
 5. Streven naar betaalbare zorg door doelmatigheid, wat kan leiden tot lagere kosten.
 6. Verbetering van de werksituatie en werkplezier van professionals betrokken bij de vereniging.
 7. Focus van professionals op gezondheidsbevordering.
 8. Vermindering van consulten in de eerste lijn.
 9. Vermindering van doorverwijzingen naar de tweede lijn.
 10. Bevordering van een betere samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociale domein.

Positieve Gezondheid vraagt om een lange termijn aanpak en een cultuuromslag, waarbij samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals essentieel is voor optimale oplossingen voor de leden.

Het bestuur

(onbezoldigd)

Vereniging Groene Kruis Berlikum Wier e.o. heeft de ANBI-status

Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning betekent dat de vereniging zich inzet voor het algemeen belang.

Als ANBI zijn giften aan de vereniging fiscaal aftrekbaar en draagt de organisatie bij aan transparantie door financiële gegevens openbaar te maken. Dit bevordert vertrouwen en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid.