skip to Main Content
06 829 963 09

Notulen van de Algemene ledenvergadering op 30 september 2020 in het Heechhout.

Aanwezig: J. Anema, W. Groen, M. Kalma, E. Jansen, S. Doldersum, D. Osinga, W. Runia en 

J. Aalberts

Afwezig (MK) : S. Herder en J. van der Meij

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Wytze vraagt nog of het wel Op a’ Roaster stond deze vergadering en dat klopte.

2. Er zitten een paar schrijffouten in de notulen, die worden verbeterd en zullen dan worden herzien en ondertekend.

Wytze overhandigd de voorzitter de 60 certificaten die door het Groene Kruis zijn aangeschaft. De heer Doldersum maakt een foto hiervan.

De website is bijna klaar.

3. Er is een aantal klussen gedaan afgelopen jaar, o.a. lekkage, nieuwe ventilatie is aangebracht. Het nieuwe dak zit er nu 3 jaar op. Verder worden  er geen grote investeringen meer gedaan.

4. Wytze is bij Sipke geweest voor informatie over het financieel verslag.

De personele kosten waren  nog hoog door een overlijdensuitkering van Teun en uitbetaling aan Evelyn. Nu doet Tendens de schoonmaak.

De uitleen wordt door 1 vrijwilliger gedaan (Elly Koster) en die krijgt een vrijwilligers vergoeding.

De onderhoudskosten zijn hoger door de schoonmaak van het gebouw , kosten €7200 ,-

Kosten uitleenartikelen staan in de min, dat komt door een fee die we  kregen van het

HMC per transactie.

Bij de pr. kosten zit een kostenpost van €1000,-  voor de website.

We zouden een soort van consultatiebureau  doen voor de 55+ leden, maar dat kon niet doorgaan i.v.m.  corona. Dan pakken we later weer op.

Huren staat wat lager omdat de Maatschap voor Fysiotherapie het contract heeft opgezegd. De nieuwe fysiotherapeuten, De Trije en FysioStiens maken nu gebruik van de ruimtes. Wel minder dan voorheen maar mogelijk op termijn meer dan nu.  De Trije van Alex Heitmeijer maakt voornamelijk gebruik van de ruimtes.

Sebastiaan Doldersum vraagt of er huurders de huur hebben opgezegd. Door de corona is het bloedprikken tijdelijk gestopt maar verder heeft niemand de huur opgezegd.

Vraag van Durk Osinga hoe het nu gaat met de uitleen, want het HMC is failliet.

Het HMC is overgenomen door Kersten HMC uit Limburg. En we gaan met hun weer verder.

De contactpersoon is dezelfde als eerst. En we zullen nog wat meer reclame maken voor de leden van het Groene Kruis die dan een aantal artikelen gratis kunnen lenen. En misschien nog artikelen aan schaffen voor de leden.

Het gebouw van de Groene Kruis vereniging is  op de balans per 31 december 2019 gewaardeerd op €200.000  dat is een hogere waarde dan de werkelijke waarde zoals blijkt uit een taxatie uit 2021. Besloten wordt de waarde in 2019 niet aan te passen. Hierdoor heeft het verenigingsvermogen wel een vertekend beeld.

Het verslag is door Born en de graaf nagekeken en zag er goed uit, en er wordt decharge verleend door de leden aan Sipke.

5. De wissel met de  nieuwe fysio (Alex van De Trije) is goed gegaan, hij maakt veel gebruik van de ruimte meer dan hij eerst dacht.

Wytze heeft contact gehad met Berlingastate omdat daar een ruimte vrij komt van Palet.

Als we daar eventueel iets mee kunnen doen. Een inwoner uit Berltsum dacht dat we daar als Groene Kruis een zorgsteunpunt van moeten maken. Het is geïnventariseerd door Sita Kuipers waar behoefte aan is. Er is meer behoefte aan een soort ontmoetingsruimte dan een zorgsteunpunt.

Wytze is recent gebeld door G. Reitsma van Noordwest Friesland die zei dat er al een andere gebruiker voor is. Maar hij kon niet zeggen wie maar het is geen concurrent van ons of MFC.

Begin dit jaar kwam corona en dat bracht een aantal huurders aan het denken over het gebruik van de ruimte. De GGD wilde eerst het consultatiebureau hier weghalen, maar blijft nu wel. En de huisartsenlaboratorium wilde minder punten waar men kon bloedprikken, Berlikum zou afvallen. De verloskundige heeft hier minder werk doordat er minder bevallingen zijn, maar blijven hier wel. De thuiszorg was niet tevreden over de ruimte, die is te klein. Doordat ze nu meer thuiswerken wordt dat nog herzien. Het kostte nog wel wat energie om de huurders binnen te houden. Het werkt niet motiverend om iedere keer, gedurende een aantal jaren aan te geven ‘dat het MFC er aan komt’.

Vorige week is er een overleg geweest met de huurders over de positieve ontwikkelingen van het MFC.

MFC:

Er waren een aantal knelpunten, de bouwkosten zijn nu hoger en er lag een bezwaar van de omwonenden. Een positieve inzet is de Poiesz, die wil het Groene Kruis kopen en hierop een grotere winkel bouwen. Dit bedrag komt ten goede aan het MFC waar de huidige huurders een plek krijgen. De bouwkosten hebben een verhoging van €348.000.

Er is intensief overleg geweest met de gemeente. De gemeente geeft nu extra subsidie . In de eerste plannen zat er ook een lening van €513000 met een fors rentepercentage. Ze mogen het nu bij een andere partij lenen met een lagere rente en de gemeente staat daar garant voor. Dit voorstel wordt binnenkort aan de raad voorgelegd en waarschijnlijk goedgekeurd.

De huurders hebben er zin om naar het MFC te gaan., ze willen met elkaar er heen gaan.

Vraag van Willie Runia wanneer is het klaar. Poiesz begint maart 2022 te slopen, dan moeten we over. Ze beginnen met de bouw van het MFC ongeveer maart 2021 als de vergunningen binnen zijn.

We hoeven dan ook geen vervangende ruimtes te hebben.

Er staat in de statuten dat als er een belangrijk punt is moet het op de agenda staan. Op de agenda staat “ Ontwikkeling Groene Kruis; a. Ontwikkeling MFC en inbreng Groene Kruis.”

In de notulen van de leden vergadering van 28 oktober 2013 staat onder meer geschreven dat de leden in stemmen met het overdragen van de huidige locatie aan Stichting Gebouw MFC. Dat heet nu Stichting Vastgoed MFC Berltsum.  Ook hebben de leden ingestemd met: De Vereniging Het Groene Kruis een vordering heeft op Stichting Gebouw MFC van € 200.000.   De vraag aan de leden is of het bestuur het volmacht heeft om de overdracht aan Stichting Vastgoed MFC Berltsum te formaliseren. Willie Runia vraagt of er nu gestemd mag met zo weinig leden.

Volgens de statuten mag dat. Alle aanwezige leden gaan akkoord.

Wytze vraagt ook aan de leden of ze de vordering willen verlagen naar de werkelijke verkoopwaarde. Met de Poiesz is een bedrag overeengekomen van €172.000 .

De leden gaan akkoord. Het wordt verwerkt in de balans 2020.

6. Durk vraagt of de website klaar is. Die is binnenkort klaar. Sebastiaan zegt dat het Groene Kruis ook onder de website van  het Stedhûs met een link komt te staan.

7. We zijn niet voltallig als bestuur. Er kunnen nog nieuwe bestuursleden bij. Het bestuur blijft zitten tot we overgaan naar het MFC. Dan komt het er anders uit te zien als bestuur voor het Groene Kruis. En eventueel alle verenigingen samenvoegen met 1 penningmeester, en het misschien tegen een vergoeding het laten doen.

8.Mathijs zegt volgende week donderdag 8 oktober 20.00 uur  live uitzending zien van de raadsvergadering van de Waadhoeke via www.waadhoeke.nl over de uitslag van de goedkeuring  door de raad. Het is een historisch besluit. Het wordt het grootste MFC van Waadhoeke als het doorgaat.

9. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid .