skip to Main Content
06 829 963 09

Ledenvergadering 30 september 2020

In verband met de Corona-maatregelen is de ledenvergadering later gehouden en wel op 30 september 2020. Vanwege de gewenste sociale afstand is uitgeweken naar het gebouw van t Heechhout:

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum / Wier e.o.

Gebouw:   Sportleane 7 , 9041 EC  Berlikum

Agenda

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het  Heechhout op:

Woensdag 30 september 2020 aanstaande, aanvang: 20.00 uur

De agenda is als volgt opgesteld:

  1. Opening
  • Vaststellen agenda en notulen van de Algemene ledenvergadering 28 mei 2019
  • Verslag gebouwenbeheer
  • Financieel verslag, balans en exploitatie 2019, begroting 2020

        Controlerapport accountant en decharge penningmeester

  • Ontwikkelingen Groene Kruis
    • Ontwikkeling MFC en inbreng Groene Kruisgebouw
  • Inbreng leden Groene Kruis
  • Bestuurswisseling
  • Rondvraag

    9. Sluiting