skip to Main Content
06 829 963 09

Agenda Ledenvergadering 3 mei 2022

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum / Wier e.o.

Gebouw:   Sportleane 7 , 9041 EC  Berlikum

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze AlgemeneĀ  ledenvergadering. Deze wordt gehouden in hetĀ  Groene Kruisgebouw op:

Dinsdag 3 mei 2022; aanvang : 20.00 uur

De agenda is als volgt opgesteld:

 1. Opening
 • Vaststellen agenda en notulen van de  Algemene ledenvergadering:

6 oktober 2021

 • Verslag gebouwenbeheer
 • Financieel verslag, balans en exploitatie 2021, begroting 2022

        Controlerapport accountant en decharge penningmeester

 • Ontwikkelingen Groene Kruis
 •  MFC it Stedhus:
 1. Bijdrage van de vereniging aan de stichtingskosten van het MFC
  1. Bijdrage van de vereniging aan de exploitatie van het MFC
 • Inbreng leden Groene Kruis
 • Bestuurswisseling
 • Rondvraag

    9. Sluiting