skip to Main Content
06 829 963 09

Welkom op de website van Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o. Een vereniging die zich richt op zorg en welzijn in Berltsum. De vereniging exploiteert een gebouw waar verschillende aanbieders van zorg en welzijn gebruik van maken.

De vereniging stelt zich ten doel om zonder winst oogmerk. Zowel direct als indirect de maatschappelijke gezondheidszorg in haar werkgebied te verzorgen. Zij verricht haar werkzaamheden ten bate van de gehele bevolking, zonder onderscheid van godsdienstige of politieke richting. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het organiseren , bevorderen en uitvoeren van activiteiten op het terrein van de maatschappelijke gezondheidszorg.

Blijven omzien naar elkaar en dit proberen te versterken. Dit is en blijft een belangrijk thema van de kruisvereniging. De vereniging heeft de mogelijkheid en de positie om dit te blijven doen. Ze heeft zich de afgelopen periode sterk ontwikkeld als een vereniging die veel contacten heeft en die niet gebonden is aan een instantie die commerciële belangen heeft. De financiële situatie van de vereniging is gezond te noemen, is in het dorp een constante factor en bedient in Berlikum en omstreken een grote achterban. Binnen dit werkgebied is echter niet veel expansie meer mogelijk. Belangrijk is dat de vereniging zijn onafhankelijke positie blijft handhaven, omdat hierin de kracht van de vereniging zit. Er is geen ander belang dan ledenbelang.

De kernfunctie is en blijft het uitleen van (verpleeg)artikelen en het beschikbaar stellen van faciliteiten (ruimte) aan aanbieders van zorg en welzijn. Deze kernfunctie dient dan ook geborgd te worden. Hiermee wordt bedoeld dat het ondernemen van verschillende andere activiteiten niet ten koste mag gaan van deze kernfunctie.

Wel kan vanuit deze kernfunctie een aantal andere activiteiten worden aangeboden. Activiteiten die aansluiten bij de ambitie om het gemeentelijke beleid ten aanzien van zorg en welzijn te ondersteunen. Hiermee wordt bedoeld dat ze faciliterend kan zijn aan andere formele organisaties. Ook kan de vereniging mogelijk meer dan nu activiteiten organiseren die aansluiten bij het beleid van de gemeenten en de behoefte in de Berlikum en Wier e.o. Van belang is dan wel te onderzoeken waar behoefte aan is. Wat zijn de aandachtsgebieden die meer aandacht verdienen? Zijn er bv wel gezinnen met opvoedingsproblematiek, hoeveel ouderen zijn er die daadwerkelijk vereenzamen. Het is in een beleidsplan logisch op deze behoefte aan te sluiten. Toch blijkt dat het lastig is deze behoefte inzichtelijk te krijgen. De activiteiten van de vereniging zullen dan ook onder meer gericht zijn op het inzichtelijk krijgen van de behoefte. De plaatselijke sociale kaart zal daarbij een belangrijke functie vervullen.

Het afgelopen jaar hebben de reguliere activiteiten plaatsgevonden. Dit betreft de uitleen van de verschillende hulpmiddelen en het faciliteren van de verschillende bevolkingsonderzoeken. Met betrekking tot de uitleen van hulpmiddelen is een samenwerkingsverband afgesloten met het Hulpmiddelen Centrum. Hierdoor kunnen we onder meer een breder aanbod van hulpmiddelen bieden. Veel bestuurlijke aandacht is uitgegaan naar de voorbereiding van de realisatie van MFC it Stedhûs. Dit blijkt een intensief proces. Vooral het verkrijgen van vergunningen en subsidies vergt veel tijd. Wel is contact gezocht met de lokale wijk- en gebiedsteam om gezamenlijk verschillende activiteiten te gaan organiseren en een faciliterende rol te bieden in kader van huisvesting.

Ook kunt u in het gebouw terecht voor bloedprikken, voorlichtingsavonden en het bevolkingsonderzoek. Ja, inderdaad, er gebeurt wat in het gebouw aan de Sportleane in Berltsum. Allemaal onder één dak. Dat willen we zo houden en het liefst uitbreiden. Waarom? Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Berltsum en Wier zo optimaal mogelijk te houden. We gunnen dit de bewoners en met een aantal fanatieke vrijwilligers zetten we ons hiervoor in. Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier: Een mooi voorbeeld van burgerkracht.

Dit zien we niet vaak in het land en we worden er om geroemd. De vereniging staat midden in de samenleving en heeft nauwe banden met de gemeente Menaldumadeel. En dat is belangrijk omdat de lokale overheid steeds belangrijker wordt op het gebied  van zorg en welzijn. We helpen de gemeente graag hierbij. We zijn er klaar voor.

Het is dan ook belangrijk om het ledenbestand op peil te houden. De contributie is immers een belangrijke inkomstenbron. Als u nog geen lid bent, dan kunt u zich alsnog aanmelden. Verder op deze website leest u hoe en wat daar de voordelen van zijn.

ANBI-status
Onze vereniging heeft als enige vereniging in Berlikum de ANBI-status verkregen van de belastingdienst. Dit betekent dat uw eventuele legaten of schenkingen aftrekbaar zijn voor de inkomsten-belasting en daardoor kan uw gift voor 100% door de vereniging worden benut. Wij zijn vrijgesteld van successierechten. Informeer zo nodig bij uw notaris of belastingadviseur.