vereniging het groene kruis berlikum - wier e.o.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Het Groene Kruis Berlikum – Wier e.o. (2007)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING HET GROENE KRUIS BERLIKUM/WIER e.o.

VERSIE 2007-01, vastgesteld in de alg. ledenvergadering 04-6-2007

1.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2.
Lid kan worden, iedere inwoner van de Gemeente Menameradiel en omstreken, na aanmelding en invullen van een getekende machtiging ter inning van de contributie. Hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Zij die in de loop van het jaar lid worden betalen de volledige lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en wel uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar. Inning van de contributie vindt plaats in het 1e kwartaal van het verenigingsjaar.

3.
De algemene ledenvergadering vindt in de maand mei plaats. Het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid en beheer. Ze doet verslag van de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar. Tevens wordt de begroting voor het lopende jaar vastgesteld. Oproep voor de algemene ledenvergadering wordt via de dorpskrant c.q. separate brief bekend gemaakt. Tevens wordt hiervan melding gemaakt op de website www.groenekruisberlikumwier.nl

4.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden. De bestuursleden worden gekozen en benoemd in de algemene ledenvergadering voor de zittingsduur van drie jaren. Na de aftreding is men terstond eenmalig herkiesbaar voor een tweede termijn van nogmaals drie jaar. De maximale zittingsduur is 6 jaar. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks vastgesteld. De bestuursleden verdelen onderling de functies. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur de algemene ledenvergadering een alternatief voorstel presenteren.

5.
Het bestuur verricht alles wat voor de Verenging nodig en nuttig is, met inachtneming van de door de leden goedgekeurde beleidsvisie Sicht op Soarch, die jaarlijks wordt doorgenomen. Het houdt toezicht op haar eigendommen en het gebruik hiervan en doet de nodige uitgaven volgens een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting. Vergoedingen van bestuursleden bestaat uit een algemene onkostenvergoeding.

6.
Het uitleenmateriaal wordt 3 maanden maximaal beschikbaar gesteld en kan worden verlengd met nogmaals 3 maanden. Alleen leden ontvangen de materialen, waarbij de uitleenbon wordt getekend. Gelijktijdig wordt onder de uitreiking van de uitleenvoorwaarden ook getekend voor ontvangst van dit document waarin de gebruiksvoorschriften zijn vastgesteld en aansprakelijkheid is geregeld.

7.
Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel verworpen.

8.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

9.
Wijzigingen in dit reglement kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden aangebracht op voorstel van het bestuur of via een schriftelijk voorstel van 10 leden. Bij de oproep voor de Algemene Ledenvergadering moet het voorstel tot reglementswijziging worden vermeld. Wijzigingen in het reglement zijn van toepassing na stemming, waarbij 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist is.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.